Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace Rozumím

Ochrana osobních údajů

Společnost GORDIC spol. s r.o. (dále též „správce“), která vyvíjí a provozuje webovou službu KYBEZ, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

 

Informace o právech uživatelů (subjektů údajů) podle § 12 a § 21 ZOOÚ:

Právo na přístup k osobním údajům (§ 12 ZOOÚ)

Požádáte-li jako uživatel o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, je správce osobních údajů povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Obsahem informace je vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce osobních údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů může za správce plnit též zpracovatel osobních údajů.

 

Právo na opravu osobních údajů (§ 21 ZOOÚ)

Pokud jako uživatel zjistíte nebo se domníváte, že správce osobních údajů (zpracovatel osobních údajů) provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

a) požádat správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Bude-li Vaše žádost podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, správce (zpracovatel) osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle § 21 odst. 1 nevylučuje, abyste se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud by Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (např. § 13 občanského zákoníku).

Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

Správce osobních údajů je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o Vaší žádosti na opravu osobních údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce osobních údajů nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

 

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na bezpečných serverech, které se nachází na území Evropské unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v bezpečném data centru. Více informací o bezpečnosti zde: https://www.kybez.cz/bezpecnost/

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

GORDIC spol. s r.o. si vyhrazuje právo, ale není povinen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

1.  Osobní údaje uživatelů webových stránek https://www.kybez.cz : jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu https://www.kybez.cz a používají některou/é z nabízených služeb. Ve formuláři analytického nástroje BEAN vyžadujeme, emailovou adresu a typ organizace (na https://www.kybez.cz/bean).

2.   Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany GORDIC spol. s r.o.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

https://www.kybez.cz chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních standardů.

 

Jak používáme cookie soubory?

Při využití služeb KYBEZ mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služby KYBEZ. GORDIC spol. s r.o. respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky KYBEZ v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb KYBEZ a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

 

Jak lze zajistit editaci nebo vymazaní osobních údajů?

Uživatel může editovat nebo smazat libovolné údaje a to tak, že napíše na email na info@kybez.cz. Proces kompletního smazání informací o uživateli je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany GORDIC spol. s r.o. vyzván k ověření vlastnictví profilu a/nebo účtu dle zadaných údajů.

Pokud chce návštěvník webu KYBEZ vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na info@kybez.cz. Návštěvník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

 

Závěrečná ustanovení

GORDIC spol. s r.o. si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně osobních údajů na adrese https://www.kybez.cz.

 

Poslední aktualizace proběhla 30. 3. 2017.